Invest

Investera i Dröm Hem AB

Fastighetsbolag inom social infrastruktur

Dröm Hem har på kort tid etablerat sig som ett av de största noterade fastighetsbolagen. Fastighetsbeståndet har ett tydligt fokus mot lågrisktillgångar genom exponering mot de nordiska välfärdsstaterna med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader, och en stabil bas av hyresgäster.

Bred hyresgästbas med låg risk

Dröm Hem har i sin samhällsfastighetsportfölj en bred hyresgästbas bestående av primärt kommuner och myndigheter, som är hyresgäster med låg risk och starka kreditbetyg. Inom hyresreglerade bostäder fokuserar Dröm Hem på Sverige. Bostäder kännetecknas av hög efterfrågan och lågt utbud, och därigenom en hög uthyrningsgrad, samt lågt hyresgästberoende.

 Starkt kreditbetyg med låga räntekostnader

Som en följd av vår kontinuerligt stärkta balansräkning, erhöll Dröm Hem under 2019 en BBB- investment grade rating med positiv outlook. Dröm Hem har som mål att nå BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt. Vilket är en förutsättning för stark tillväxt.

 Skapar hållbara fräscha miljöer

Dröm Hem skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. Bolagets arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur. Dröm Hem har satt upp en hållbarhetsvision med bland annat målet att vara 100% klimatneutrala år 2030.

Sveriges främsta transaktionsteam

Bolagets operativa organisation består av en stark egen förvaltningsorganisation med lokal förankring, som stöds av koncerngemensamma funktioner. Bolaget arbetar aktivt med transaktioner och värdeskapande genom aktiv portföljförvaltning. Dröm Hem har även ett fastighetsutvecklingsteam med stor erfarenhet av att inleda och genomföra försäljningar tidigt i planprocessen och har sålt byggrätter till såväl kooperativa bolag, börsnoterade bolag som allmännyttiga bostadsbolag.