Bolagsstyrning

Bolagsstyrning 

Bolagsstyrningen i Dröm Hem syftar till att säkerställa att rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.


En effektiv och transparent bolagsstyrning ger ägarna möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets ledning samtidigt som ansvarsfördelningen mellan ledningen och styrelsen, men även i övrigt inom bolaget, är tydlig.


En sådan effektiv och transparent bolagsstyrning resulterar i att beslut kan fattas effektivt vilket möjliggör för Dröm Hem att agera snabbt när nya affärsmöjligheter ges.

Bolagsstämma 

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Dröm Hems högsta beslutade organ. Vid årsstämman eller extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter.


På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, t.ex fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, vd och ev vice vd, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisor. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad.


Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.


Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande senast den dag som anges i kallelsen. Anmälan kan ske på olika sätt och så som anges i kallelsen. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Bolagsordning


§1. Firma
Bolagets firma är Dröm Hem (House Online)

§2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§3. Verksamhet
Bolaget skall utegöra ett finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om anmälningspikt avseende viss finansiell verksamhet. Bolaget verksamhet skall utgöras av annan finansiell verksamhet i from av mdverkan vid finansiering samt därmed förenlig verksamhet.


§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 300 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.


§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.


§6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst tio ledamöter  med högst tio styrelsesuppleanter.

§7. Revisorer

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagetstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor eller revisorsbolag.

§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post.

§9. Ärenden på årsstämma

Årsstämman hålls ärligen inom 6 månader efter räkenskapårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisingen och revisionsberättelsen, samt i förekommade fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommade fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören  när sådan finns.
 8. Fastställande av arvoden år styrelsen och revisorn.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommade fall. antal revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.


§10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår 1 januari - 31 december.

________________________________________________________________________________


Fastställd på extra bolagsstämma 2020-09-14